همایش ملی صنعت نمایشگاهی
همایش ملی صنعت نمایشگاهی
توضیحات

 

همایش ملی صنعت نمایشگاهی
(The National Convention of Exhibition Industry (NCEI

مکان : سالن خلیج فارس سازمان توسعه تجارت ایران (محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران)

زمان : 14 بهمن مـاه  1397 

 

محورهای همایش

1. مدیریت

    نقش حاکمیتی سازمان توسعه تجارت ایران در صنعت نمایشگاهی

    شرکت های نمایشگاهی بازوی اجرایی سازمان توسعه تجارت

    جایگاه تشکل ها در صنعت نمایشگاهی

2. مهندسی صنایع

    مکان یابی رویداد

    توسعه الگوریتم ها و روش های تصمیم گیری و بهینه سازی

    تصمیم گیری چند شاخصه پایداری سیستم

3. GIS (سیستم اطلاعات مکانی)

4. راهکارهای حضور موثر در نمایشگاه های خارجی

5. معماری

    معماری نمایشگاهی

    طراحی صنعتی - مدیریت پروژه و ساخت

    تکنولوژی معماری

    معماری سبز

6. نقش نمایشگاه ها در بهره وری و توسعه پایدار

7. گردشگری نمایشگاهی

8. تحقیقات و بازاریابی

9.IT  و فناوری اطلاعات و رسانه